Korpuse kasutaja

  • EVKKd saab kasutada igaüks, kel on huvi õppijakeele vastu.
  • EVKK on õppekeskkond eesti keele kui teise keele õpetajakoolituses ja täiendõppes; lingvistika magistrantide ja doktorantide jaoks on EVKK töökeskkond.
  • EVKKs sisalduvat materjali saab kasutada teadusliku uurimistöö eesmärgil. Soovi korral võib korpuses luua oma töökeskkonna ning arendada korpust vastavalt kitsamale uurimisteemale, lisades uusi märgendusi ja täpsustades üldist veaklassifikatsiooni.
  • Kasutades korpuse materjali, palume sellele alati viidata.

Soovidest ja ettepanekutest teatada aadressil  peslon@tlu.ee.

Materjali kogumine